1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en werkzaamheden.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen in geval ze door Computer Club Voorburg schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden gewijzigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. In geval van enige overmacht kan Computer Club Voorburg niet aansprakelijk worden gesteld. Ook niet voor eerder gemaakte afspraken. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan wij bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening konden houden en ten-gevolge daarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van verlies van enige data welke vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. (Wel wordt er indien gewenst een back-up gemaakt van de data, hierbij hebben we echter geen enkele aansprakelijkheid). Evenmin zijn we aansprakelijk voor enige immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. Indien Computer Club Voorburg in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Wil Morcus slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

5. Indien de verzekering om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is Computer Club Voorburg nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende dienstverlening en/of werkzaamheden.

6. Computer Club Voorburg is niet aansprakelijk wegens geen, of niet tijdige dienstverlening. Ook niet voor derving van inkomsten.

BETALING:

7. Betaling geschiedt uitsluitend à contant, in geval van bestelde hardware of software kan een vooruitbetaling van 25% gevraagd worden. Indien de klant daarna weigert het resterende bedrag te betalen of de gekochte goederen af te nemen wordt het vooruitbetaalde bedrag en het bestelde product direct eigendom van Computer Club Voorburg totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Computer Club Voorburg zijn voldaan.

8. In geval als de klant niet genoeg contant geld heeft, wordt hij/zij verzocht alsnog het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te storten op de rekening van Computer Club Voorburg.

9. Ingeval van weigering van betaling binnen 7 dagen, volgt een aanmaning, waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 25%.

10. Het is de klant niet toegestaan verrekening toe te passen.

KLACHTEN:

11. Klachten die ontstaan zijn door ons toedoen, moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 1 werkdag na de reparatie worden ingediend. Klachten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik van geleverde producten/diensten worden niet kosteloos hersteld.

PROGRAMMAS’S ZONDER LICENTIE:

12. Het hebben van programma’s zonder licentie, is geheel voor het risico en de verantwoording van de eigenaar van de PC.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN PRIVACY:

13. Computer Club Voorburg garandeert dat alle van de klant ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Back-ups die bij de klant zijn gemaakt op de apparatuur van Computer Club Voorburg worden na 10 werkdagen verwijderd. UURLOON:

14. Computer Club Voorburg behoud zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Zie tarieven.

15. Artikel 3: Herroepingsrecht

A: De wet stelt dat een overeenkomst, gedurende 7 werkdagen, kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het
moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen
heeft voldaan. Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.

B: Voldoet een bedrijf niet aan haar informatieverplichtingen, dan geldt er een herroepingstermijn van 3 maanden. Voldoet het bedrijf
daarna alsnog aan haar informatieverplichtingen, dan geldt de termijn van 7 werkdagen vanaf dat moment.

C: Een bedrijf mag geen kosten voor het herroepen in rekening brengen. De consument is hoogstens verplicht de kosten voor het
terugzenden van de goederen te betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet het bedrijf het door de
consument betaalde bedrag terugbetalen. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 30 dagen na de
ontbinding van de overeenkomst.

D: Beperkingen en uitsluitingen dienen door bedrijf duidelijk te worden vermeld. Herroepingsrecht is niet van toepassing in de
volgende gevallen
• voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen;
• voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen
invloed heeft;
• voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk
karakter hebben;
• voor computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
• aparatuur van verkoper laten repareren bij derden.

16. Gebruikte goederen. Binnen drie werkdagen het recht de koop ongedaan te maken. Alleen eventuele nieuwe schade of besmetting met virus / malware worden in rekening gebracht.